REGULAMIN SZKOLEŃ ONLINE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży oraz niniejszego Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sprzedaży.
 2. Definicje zawarte w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie do niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorem warsztatów “Sales Navigator w praktyce” jest  firma:  Marketing Consulting Agnieszka Wnuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marketing Consulting Agnieszka Wnuk ul. Cytrynowa 3, 60-185 Skórzewo, NIP: 5632073941, REGON: 384567870 tel. 505-017-671, kontakt@agnieszkawnuk.com
  1. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 dnia roboczego przed jego rozpoczęciem z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie.
  2. Aktualne terminy i miejsca szkolenia znajdują się na stronie www.agnieszkawnuk.com.

PLATFORMA SZKOLENIOWA 

 1. Po dokonaniu zakupu szkolenia online Klient otrzymuje na e-mail informacje niezbędne dla skorzystania ze szkolenia online – o  ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, Umowy, oferty lub informacji o konkretnym szkoleniu.
  Szkolenie to będzie mieć następujące parametry:

  1. podstawowy czas trwania poszczególnego szkolenia to nie mniej niż 180- minut.
 2. Uczestnik po dokonaniu logowania do platformy szkoleniowej może skorzystać ze szkolenia online.
 3. O ile wynika to z informacji o szkoleniu, Uczestnik ma prawo do otrzymania po przeprowadzonym szkoleniu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią każdorazowo podsumowanie tematyki omawianej podczas szkolenia.
 4. Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 5. Klient nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Klienta skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Klienta.